Nabíječka autobaterií 6/12V 6A GERMANY Zobrazit větší

Nabíječka autobaterií 6/12V 6A GERMANY

20.266

Nové

Nabíječka autobaterií 6/12V 6A výborná kvalita, pro kyselino-olověné akumulátory pro akumulátory 6V 8-30Ah nebo 12V 15-60Ah, jmenovitý výstup 6/12V= 3.52A, maximální nabíjecí proud 6A, LED diodový měřič nabíjecího proudu

Více informací

Omezená nabídka

599 Kč

Přidat na seznam přání

Novinka: Naše nové oleje PREMIUM kvality v nových chytrých kanystrech Carlson
Novinka: Naše nové oleje PREMIUM kvality v nových chytrých kanystrech Carlson

NÁVOD K OBSLUZE

(původní návod k používání)

 

Nabíječka akumulátorů

 • 6/12V 6A (modelYH-BC31S)

UPOZORNĚNÍ!

Pro vaší bezpečnost si pozorně přečtěte tento návod k obsluze, než začnete přístroj používat.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Když budete používat tento přístroj, vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

 • Než budete přístroj požívat, zkontrolujte, zda není poškozený. Pokud je přístroj poškozený, nesmíte hopoužívat.

 • Přístroj nepoužívejte ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Nevystavujete přístrojdešti.

 • Nikdy přístroj nenoste nebo netahejte za napájecí kabel, abyste jivytáhli

z elektrické sítě. Chraňte kabel před teplem, mastnotou a ostrými hranami.

 • Při práci s přístrojem nesmí být poblíž děti a zvířata. Přístroj nesmí obsluhovat děti nebo nevyškolené osoby.

 • Přístroj skladujte na suchém a čistém místě, které je dobře větrané a mimo dosah dětí azvířat.

 • Používejte nabíječku akumulátorů pouze k nabíjení kyselino-olověných akumulátorů. Nesnažte se nabíjet jiné akumulátory nežkyselino-olověné.

 • Nabíječku akumulátorů používejte pouze v suchém prostředí při teplotě 10°C až40°C.

 • Během nabíjení v místnosti zajistěte dostatečnévětrání.

 • Přístroj nepoužívejte na místech, kde jsou nebo mohou vzniknout jiskry, žhavé předměty, plameny nebo otevřenýoheň.

 • Nikdy přístrojnepoužívejte

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ

v bezprostřední blízkosti těkavých

a hořlavých látek. Nikdy neumísťujte nabíječku nad nabíjený akumulátor, neboť plyny unikající z akumulátoru mohou poleptáním způsobit poškození nabíječky.

 • Přístroj nepokládejte na vyhřátý podklad. Nechte vždy všechny ventilační otvoryvolné.

 • Nenabíjejte několik akumulátorů najednou.

 • Nikdy nenabíjejte akumulátor, pokud je poškozený. Nebezpečí požáru! Zamezte zkratování kontaktů na akumulátoru (např.uvolňování

nebo připevňování z pólů akumulátoru použijte klíč).

 • Vždy než přístroj připojíte, zkontrolujte, zda bylo elektrické vedení akumulátoru odpojeno od automobilu nebočlunu.

 • Zkontrolujte, zda je přístroj odpojen z elektrické sítě, než hopřipojíte

k (nebo odpojíte od) akumulátoru. Zkontrolujte vždy zda je přístroj odpojen z elektrické sítě, když chcete provádět jeho údržbu nebo když ho nepoužíváte.

 • Zamezte zkratu. Zkontrolujte, aby se kabelovésvorkyvzájemněnedotýkaly.

 • Kabelové svorky připojujte výhradně podle pokynů. Nikdy je nepřipojujte jiným způsobem nebo v jinémpořadí!

 • Nepracujte s nabíječkou, pokud se vám zdá, že je poškozená nebo nefunkční. Nabíječkusami

nerozebírejte a neopravujte! V případě poruchy ji předejte kvalifikované osobě, která ji zkontroluje a opraví.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud během nabíjení vzniká elektrolytický plyn (vysoce výbušná směs vodíku a kyslíku - rozpoznáte jej podle pronikavého zápachu), hrozí akutní nebezpečí výbuchu.

Nevytahujte zástrčku ze zásuvky a nesundávejte kabelové svorky

z akumulátoru - zabraňte vzniku jisker! Místnost okamžitě důkladně vyvětrejte.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTORY

 • Během připojování a odpojování přístroje i během nabíjení a plnění akumulátoru vždy používejte ochranné brýle a rukavice odolné vůči kyselinám. Akumulátor obsahuje kyselinu, která může být nebezpečná. Při styku s kůží způsobuje kyselina popálení či poleptání. Přistyku

s očima může způsobit oslepnutí.

 • Při styku s kůži ji okamžitě opláchněte vodou. Neutralizujte kyselinu jemným alkalickým roztokem jako je mléko nebo hydroxidsodný.

 • Při styku s očima vyplachujte čistou vodou po dobu 10 minut.Vyhledejte

lékaře.

 • Při nabíjení nenoste oblečeníze syntetických materiálů,abyste

zabránili elektrostatickým výbojům.

 • Nepoužívejte nabíječku pro nabíjení suchých či primárních článků. Mohlyby vzplanout a způsobit poranění osob nebo poškozenímajetku.

 • Nikdy nedobíjejte zmrzlýakumulátor

 • Nikdy se nepokoušejte akumulátor otevřít. Výjimkou je (dle typu akumulátoru) vyšroubování zátek jednotlivých článků při nabíjení, nutné k bezchybnmu odvodu elektrolytických plynů z vnitřního prostoru akumulátoru. Vpřípadě

pochybností kontaktujte dodavatele či výrobce akumulátoru a informujte se na způsob použití.

 • Akumulátor nikdy nevhazujte doohně.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Vždy zkontrolujte, zda zdroj napájení odpovídá elektrickému napětí na štítku přístroje.

TECHNICKÉ INFORMACE

Nabíječka akumulátorů 6/12V 6A (Model YH-BC31S)

Vstup AC 220-240V 50Hz 80W (max 101W)

Výstup 6/12V DC 4,2A (max 6A)

Tato nabíječka akumulátorů je určena pouze pro olověné akumulátory

6V s kapacitou 8-30Ah / 12V s kapacitou15Ah-60Ah

 1. Kladná svorka(červená)

 2. Záporná svorka(černá)

 3. LEDindikátor

 4. Přepínač na 6V a12V

 

POSTUP PŘI NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

 • Před zahájením nabíjení proveďte následujícíkroky:

-odpojte akumulátor od elektrické soustavy vozidla (nejlépe je akumulátor vyjmout zvozidla)

-zkontrolujte zda nemáte nabíječku ve zdroji elektrickéenergie

 • Otevřete víčka akumulátorových článků (u bezúdržbových baterií není nutné víčkasundávat).

 • Zkontrolujte hladinu kyseliny. Desky akumulátoru by měly být ponořeny přibližně 1cm pod hladinou kyseliny (ověřte v návodu pro vášakumulátor).

 

Dolijte potřebné množství destilované vody.

 • Připojte kladnou svorku (červená) ke kladnému póluakumulátoru.

 • Připojte zápornou svorku (černá) k zápornému póluakumulátoru.

 • Zkontrolujte, aby se svorky vzájemně nedotýkaly.

 • Připojte nabíječku akumulátorů ke zdroji elektrickéenergie.

 • Akumulátor se nynínabíjí.

 • Po dokončení nabíjení proveďte následujícíkroky:

-odpojte nabíječku od zdroje elektrickéenergie

-odpojte nabíjecí kabely v opačné pořadí (tedy nejprve zápornou svorku a potékladnou)

 • Zavřete víčkaakumulátorových

článků.

V případě spínače režimu 6V - 12V se přesvědčte, zda je tento spínač ve správné poloze.

 

UPOZORNĚNÍ! LED INDIKÁTOR

LED indikátor na přední straně nabíječky akumulátorů ukazuje,

na jaký stupeň je akumulátor nabitý. Například pokud 12V akumulátor dosáhl během nabíjení napětí 14.7V, budou všechny LED indikátory zhasnuté.

Avšak je možné, že akumulátor již nemůže dosáhnout 14.7V. To může nastat, pokud jeakumulátor

opotřebovaný nebo ve špatném stavu.

V tomto případě LED stále svítí na hodnotě 100% nebo i menší. Nabíječka je v pořádku, ale akumulátor již nemůže dosáhnout plného napětí. Ukončete nabíjení správnýmpostupem.

Pokud svítí všechny LED diody, znamená to, že akumulátor je zcela prázdný (méně než 12V). LED indikátory při postupujícím nabíjení akumulátoru zhasínají.

DOBA NABÍJENÍ

Nabíjecí doba je závislá na stavu akumulátoru a od toho do jaké míry byl vybitý. Během nabíjení se postupně nabíjecí proud snižuje (v závislosti

na nabití akumulátoru).

Model YH-BC31S

Max. nabíjecí proud v hodnotě 6A (na začátku nabíjecího cyklu).

Nabíjecí doba (přibližně):Akumulátor 30Ah 6V 8-9h Akumulátor 40Ah 12V 11-12h

UPOZORNĚNÍ

Jestliže je akumulátor zcela vybitý, je to v některých případech důvod k jeho výměně za nový.

Pokud totiž napětí klesne pod 4V, dochází k nezvratnému poškození vnitřní struktury akumulátoru.

Nenechávejte nikdy akumulátor zcela vybít, neskladujte jej při nízkých teplotách, nenechávejte akumulátor dlouhodobě v nečinnosti - snižujete tak jeho životnost.

Akumulátory udržované v dobrém stavu nepotřebují dlouhou dobu

k opětovnému nabití.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Přístroj nevyžaduje speciální údržbu. Údržbu provádějte jen v případě, že je přístroj odpojen ze sítě.

Pravidelně čistěte větrací mřížky. Čas od času použijte vazelínu na kabelové svorky, aby se zabránilo korozi.

ZÁRUKA

V souladu s právními předpisy se na tento produkt vztahuje záruční doba

24 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem. Všeobecné záruční podmínky se týkají výrobních vad výrobku a materiálu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené běžným opotřebením

a opotřebením jednotlivých částí, jako jsou např. kabely, zástrčky, atd., a dále na závady nebo poškození vzniklá hrubým zacházením, nehodami nebo úpravami. Záruku nelze uznat

v případech, kdy nelze ověřit datum nákupu nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění ventilačních otvorů atd.). Uschovejte váš doklad o zakoupení, neboť je důkazem

o datu zakoupení výrobku. Výrobek reklamujte v místě zakoupení.

Nedemontovaný nástroj musí být vrácen prodejci v přijatelně čistém stavu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Použité zařízení nelikvidujte spolu s běžným domovním odpadem,

ale řiďte se předpisy vydanými s ohledem na ochranuživotního

prostředí. Použité elektrické výrobky by neměly být zahrnuty do domácího odpadu. Odevzdejte je k  recyklaci do adekvátních sběrnýchstředisek.

Další informace o nakládání

s elektroodpadem vám sdělí místní správa nebo prodejce.

Další produkty ve stejné kategorii (30)