CARLSON KERAMICKÉ MAZIVO 400ML PROFI - AEROSOL Zobrazit větší

CARLSON KERAMICKÉ MAZIVO 400ML PROFI - AEROSOL

33.624

Nové

CARLSON® Keramické mazivo PROFI je přípravek s mimořádně vysokou teplotní odolností až do 1400 °C. Slouží k mazání extrémně teplotně zatížených kluzných ploch či spojů v automobilovém nebo strojním průmyslu.

Více informací169 Kč

Přidat na seznam přání

Novinka: Naše nové oleje PREMIUM kvality v nových chytrých kanystrech Carlson
Novinka: Naše nové oleje PREMIUM kvality v nových chytrých kanystrech Carlson

CARLSON Keramické mazivo aerosol Profi

  

Návod k použití:

Před použitím přípravek důkladně protřepejte (alespoň 30 sekund). Mazivo aplikujte na prachu a nečistot zbavený povrch z krátké vzdálenosti. Nechte zaběhnout, aby mazivo vytvořilo rovnoměrný tenký film. V případě potřeby postup opakujte.

 

Vlastnosti: minimalizuje tření a opotřebení, chrání před korozí, prodlužuje životnost, odolává extrémním teplotám -30 °C až +1400 °C, víceúčelové použití, snadná a rychlá aplikace.

 

Nebezpečné složky: benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká; nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce (CAS: 64742-49-0). Hnací plyn propan-butan.

 

Skladovatelnost: při +5 °C až +25 °C doba skladování 48 měsíců od data výroby uvedeném na obalu.

Země původu: Česká republika    

 

Dodavatel: FILSON s.r.o., Slévačská 902, Praha 9, IČ: 47549947, výrobní závod: Palhanecká 302/14, CZ-747 07 Opava – Jaktař, tel.: +420-553 760 330, www.carlson-oil.cz

 

Signální slovo: nebezpečí

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 Dráždí kůži.

H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405 Skladujte uzamčené.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Další produkty ve stejné kategorii (30)