G11 3L ROX Zimní směs do chladiče Zobrazit větší

G11 3L ROX Zimní směs do chladiče

13.219

Nové

ROX Zimní směs do chladiče G11, nemrznoucí kapalina do chladících systémů

Více informací

Omezená nabídka

169 Kč

Přidat na seznam přání

Novinka: Naše nové oleje PREMIUM kvality v nových chytrých kanystrech Carlson
Novinka: Naše nové oleje PREMIUM kvality v nových chytrých kanystrech Carlson

ROX Zimní směs do chladiče G11 -70°Cje nízkotuhnoucí chladící kapalina na bázi monoetylenglykolu s antikorozními přísadami, vhodná zejm. pro chladící soustavy spalovacích motorů z lehkých slitin. Neobsahuje dusitany, aminy a fosfáty. Přípravek se plní do čistého chladícího systému podle postupu výrobce automobilu. Nikdy nepoužívejte neředěnou nebo v koncentraci nižší než 30 %. Doporučená výměna je po třech letech. Je mísitelný s nízkotuhnoucími kapalinami na bázi monoetylenglykolu a propylenglykolu, nedoporučujeme však míchat s kapalinami jiných výrobců.

Odpovídánormám: VW TL 774 C, STN 66 8910:1983, ASTM D 3306.

 

Nebezpečné složky: ethan-1,2-diol (ES: 203-473-3), methyl-1H-benzotriazol (ES: 249-596-6).

 

Skladovatelnost: do + 30 oC min. 48 měsíců od data výroby uvedeném na obalu. Chraňte před přímým slunečním zářením. Po otevření spotřebujte do 1 roku.

Země původu: Česká republika

 

Dodavatel : FILSON s.r.o., Slévačská 902, Praha 9, IČ: 47549947, výrobní závod: Velvana, a. s., Velvary 732, 273 24 Velvary / Palhanecká 302/14, CZ-747 07 Opava – Jaktař, tel.: +420-553 760 330, www.filson.cz

 

Signální slovo: varování

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H302  Zdraví škodlivý při požití.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte páry.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte vodou.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P330 Vypláchněte ústa.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

 

Doporučené poměry ředění / Odporúčané pomery riedenia

Antifrost G11

Destilovaná voda

Bod tuhnutí/tuhnutia

1,5 dílu / dielu

1 díl / diel

-60 °C

1 díl / diel

1 díl / diel

-38 °C

1 díl / diel

1,5 dílu / dielu

-27 °C

1 díl / diel

2 díly / diely

-18 °C

Tolerance teplot/ Tolerancia teplôt ± 2 °C

 

 

Hmatatelná výstraha pro nevidomé:ano

Uzávěr odolný proti otevření dětmi: ne

 

EAN 8591522132192

13.219

                     

3000 ml

               

Panák s košem přeškrtnutý ( dobrovolné)

Zelený bod ( dobrovolné)

Materiálové značení obalu (dobrovolné)     

         

Velikost etikety ( jen zadní strana, CZ verze): min. 74 x 105 mm

 

 Výstražný symbol nebezpečnosti (každý symbol min. 23 x 23 mm):         

 

 

Další produkty ve stejné kategorii (30)