Nabíječka s LCD 4A inteligentní s microprocesorem PROFI, PB/GEL max. 120Ah IP65 Zobrazit větší

Nabíječka s LCD 4A inteligentní s microprocesorem PROFI, PB/GEL max. 120Ah IP65

49.463

Nové

Špičková nabíječka s mikroprocesorem a LCD Profi s řízeným nabíjením a krytím IP65 vodotěsnost a prachvzdornost. Jedná se o jednu z nejlepších nabíječek na trhu.

Více informací1 399 Kč

Přidat na seznam přání

Novinka: Naše nové oleje PREMIUM kvality v nových chytrých kanystrech Carlson
Novinka: Naše nové oleje PREMIUM kvality v nových chytrých kanystrech Carlson

Popis produktu

Nabíječka mikroprocesor 4Amp 6/12V PB/GEL Filson

Univerzální přenosná nabíječka akumulátorů 6 nebo 12V, napájení 230V, určeno pro akumulátory o kapacitě 4 - 120 Ah.

Nabíječka automaticky rozpozná, je-li připojen 6V nebo 12V akumulátor. Při zapojení 12V akumulátoru lze tlačítkem zvolit různé režimy nabíjení (režim šetrného nabíjení, standardní režim a zimní režim).

Jakmile je akumulátor nabit, nabíjení se přeruší a nabíječka se přepne do udržovacího režimu, kdy mikroprocesor řídí pulzní nabíjení tak, aby udržoval akumulátor v nabitém stavu.

Stabilní nabíjecí proud 4 A, vysoká účinnost až 100%. Kompaktní velikost umožňuje ideální využití doma, na cestě i v garáži. Nabíjí všechny typy 6/12V olověných (Pb) akumulátorů - bezúdržbové GEL (gelové), AGM, SLA, FOODED, MF, VRLA, údržbové PbWet a PbCa. Pulzní dobíjení prodlužuje životnost baterie a udržuje ji v lepší kondici.

CZ - NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Uschovejte si tento návod pro pozdější použití. Návod obsahuje důležité pokyny ohledně bezpečnosti a způsobu používání přístroje. Přečtěte si celý návod a dodržujte všechny pokyny v něm uvedené při každém použití nabíječky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE. Návod obsahuje důležité pokyny ohledně bezpečnosti a způsobu používání přístroje. Je možné, že později budete potřebovat do návodu opět nahlédnout.

2. UPOZORNĚNÍ Abyste zmenšili riziko úrazu, dobíjejte kyselino-olověné mokré, gelových a AGM, články v nabíjecích akumulátorech typu, který se používá v automobilech. Při nabíjení jiných typů článků hrozí výbuch, úraz nebo poškození majetku.

3. Nevystavujte nabíječku dešti ani sněhu.

4. . Nepoužívejte příslušenství, které nedoporučuje nebo nemá ve své nabídce výrobce nabíječky - hrozí požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.

5. Pro snížení rizika poškození zástrčky a elektrického kabelu táhněte při odpojování nabíječky za zástrčku, nikoli za kabel.

6. Ujistěte se, že nehrozí přišlápnuté nebo zakopnutí o elektrický kabel. V opačném případě hrozí jeho poškození nebo nadměrné napnutí.

7. Pokud je to možné, nepoužívejte prodlužovací kabely. Použití nesprávného prodlužo- vacího kabelu může způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem. Pokud je přesto nezbytné prodlužovací kabel použít, ujistěte se, že:

a. Konektory prodlužovacího kabelu jsou stejného typu a mají stejnou velikost, tvar a počet, jako na nabíječce.

b. Jednotlivé vodiče prodlužovacího kabelu a samotný kabel jsou dostatečně kvalitní;

c. Pokud je délka prodloužení menší než 15 metrů, použijte kabel 0.75mm2, pokud je 30 metrů -1mm2, 60 metrů -1,5mm2.

8. Nepoužívejte nabíječku, pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozené. Poškozené díly okamžitě vyměňte za nové.

9. Nepoužívejte nabíječku po silném nárazu, pokud spadla na zem nebo byla jakkoli jinak poškozena. V těchto případech ji předejte kvalifikovanému pracovníkovi servisu.

10. Nabíječku nikdy sami nerozebírejte. Je-li nutné oprava nebo servis, předejte ji kvalifikovanému pracovníkovi servisu. Při neodborné demontáži hrozí požár nebo zasažení elektrickým proudem.

11. Před údržbou a čištěním odpojte nabíječku od elektrické sítě, abyste minimalizovali riziko zasažení elektrickým proudem. Vypnutí kontrolek nesnižuje riziko.

12. POZOR - RIZIKO VZNIKU VÝBUŠNÝCH PLYNŮ

a. PRÁCE V BLÍZKOSTI KYSELINO-OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU JE NEBEZPEČNÁ.

 

AKUMULÁTOR ZA NORMÁLNÍHO PROVOZU VYTVÁŘÍ VÝBUŠNÝ PLYN, PROTO JE NEZBYTNÉ SEZNÁMIT SE S NÁVODEM A PŘESNĚ DODRŽOVAT VŠECHNY POKYNY V NĚM UVEDENÉ.

b. Abyste zamezili riziku výbuchu akumulátoru, dodržujte následující pokyny a také pokyny výrobce akumulátoru a výrobců veškerého jiného příslušenství, které budete používat v jeho blízkosti. Seznamte se s bezpečnostními značkami na výše uvedených produktech a na motoru.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

a. Je doporučeno, aby se během práce s olověným akumulátorem druhá osoba nacházela na doslech, aby mohla poskytnout případnou pomoc.

b. V blízkosti pracoviště se musí nacházet dostatečné množství čerstvé vody a mýdla pro případ, že se kyselina z akumulátoru dostane do kontaktu s kůží, oblečením nebo očima.

c. Používejte ochranu očí a ochranný oděv. Během práce s akumulátorem si neprotírejte oči.

d. Pokud se kyselina z akumulátoru dostane do kontaktu s kůží nebo oděvem, okamžitě ji smyjte vodou s mýdlem. Pokud se kyselina dostane do očí, okamžitě je vyplachujte studenou tekoucí vodou po dobu 10 minut a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

e. V blízkosti motoru nebo akumulátoru je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO kouřit a používat otevřený oheň.

f. Dávejte velký pozor, abyste na akumulátor neshodili kovová nářadí. Mohlo by to způsobit zkrat nebo vytvořit jiskru, který by pak způsobila výbuch.

g. Před prací s olověným akumulátorem si sundejte veškeré kovové části oděvu, jako jsou prsteny, přívěšky, náramky a hodinky. Zkratový proud akumulátoru je dostatečně silný na to, aby přivařil prstýnek nebo jiný podobný předmět k jiné kovové ploše a tím způsobil silné popáleniny.

h. Tato nabíječka slouží výlučně k dobíjení OLOVĚNÝCH akumulátorů. Není určena k napájení jiných nízkonapěťových elektrických zařízení, než zařízení určených k rozběhu motoru. Nepoužívejte nabíječku k dobíjení suchých článků, které se často používají v domácích spotřebičích. Hrozí riziko výbuchu těchto akumulátorů a také úraz nebo poškození majetku.

i. JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO dobíjet zamrzlé akumulátory.

OVLÁDACÍ PANEL

Tato ikona signalizuje dobíjení proudem 2 A, který se používá pro akumulátory malé kapacity, používané v motocyklech, čtyřkolkách, sněžných a vodních skútrech, zahradních malotraktorech a golfových vozících.

® Tato ikona signalizuje dobíjení proudem 4 A, který se používá pro akumulátory střední až velké kapacity, používané v automobilech či na lodích, určené k hlubokému nabíjecímu cyklu, a v traktorech.

 

Tato ikona se zobrazí po zvolení studeného režimu dobíjení, což znamená, že maximální dobíjecí napětí je o 0,2 V vyšší než obvykle.

© Zobrazené "6V" znamená, že byl zvolen režim dobíjení 6 V akumulátorů. © "12V" se zobrazí, pokud byl zvolen režim dobíjení 12 V akumulátorů. © Tato ikona znázorňuje průběh aktuálního dobíjení. © Čísla nebo znaky budou označovat napětí akumulátoru nebo chybový kód.

TLAČÍTKO PRO VÝBĚR PRACOVNÍHO REŽIMU

Stisknutím tlačítka pro výběr pracovního režimu zvolíte jeden z 6 režimů dobíjení.

Režim č. 1 6V 2A (Zobrazí se ikony © + ©)

Režim č. 2 6V 2A studený režim (Zobrazí se ikony ©+© + ©)

Režim č. 3 12V 2A (Zobrazí se ikony © + ©)

Režim č. 4 12V 2A studený režim (Zobrazí se ikony © + © + ©)

Režim č. 5 12V 4A (Zobrazí se ikony ©+ ©)

Režim č. 6 12V 4A studený režim (Zobrazí se ikony © + © + ©)

LED KONTROLKA NAPÁJENÍ

Tato kontrolka signalizuje, že je nabíječka napájena ze sítě. LED KONTROLKA OBRÁCENÉ POLARITY

Tato kontrolka signalizuje, že svorky nabíječky jsou zapojeny nesprávně.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘÍPRAVA K NABÍJENÍ

b. Je-li nutné akumulátor za účelem nabití vytáhnout z vozidla, nejprve od akumulátoru odpojte svorku uzemnění. Ujistěte se, že všechny přístroje ve vozidle jsou vypnuté, aby nedošlo ke vzniku elektrického oblouku.

c. Prostor, kde bude akumulátor dobíjen, musí být dobře větraný. Nahromaděné plyny lze rozptýlit pomocí lepenky nebo jiného nekovového materiálu, který slouží jako vějíř.

d. Vyčistěte svorky akumulátoru. Chraňte oči proti kouskům rzi.

e. Doplňte destilovanou vodu do každého článku akumulátoru do úrovně doporučené výrobcem. Tím odstraníte nadměrné množství plynu z článků. Nepřeplňujte články vodou. Pokud akumulátor nemá na článcích zátky, postupujte podle návodu k dobíjení dodaného výrobcem.

f. Seznamte se s bezpečnostními zásadami při používání akumulátoru, zejména pokud jde o nutnost demontáže zátek na článcích při dobíjení a doporučené parametry dobíjení.

g. Zkontrolujte napětí akumulátoru v uživatelské příručce vozidla a ujistěte se, že jste správně nastavili výstupní napětí.

Pokud nabíječka umožňuje měnit rychlost nabíjení, nabíjejte zpočátku na nejnižší možnou hodnotu.

UMÍSTĚNÍ NABÍJEČKY

a. Nabíječku umístěte tak daleko od akumulátoru, jak jen to umožňují výstupní kabely.

b. Nabíječku nedávejte přímo na nabíjený akumulátor - plyn vycházející z akumulátoru může způsobit korozi a poškození nabíječky.

c. Zamezte tomu, aby kyselina z akumulátoru vytékala na nabíječku při měření hodnot nebo plnění akumulátoru.

d. Nepoužívejte nabíječku v uzavřené místnosti ani jiným způsobem neomezujte možnost výměny vzduchu.

e. Akumulátor nepokládejte na nabíječku.

 

POKYNY PRO ZAPOJENÍ STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU

1. Svorky pro připojení stejnosměrného proudu zapojujte a rozpojujte vždy po přepnutí nabíječky do stavu vypnuto a po odstranění kabelu napájení střídavým proudem z elektrické zásuvky. Nedopusťte, aby se svorky vzájemně dotkly.

2. Svorky připojte k pólům akumulátoru, poté je několikrát protočte na místě, abyste zajistili dobré spojení. Díky tomu svorky nespadnou z pólů a minimalizuje se riziko jiskření. NÁSLEDUJÍCÍ ÚKONY PROVEĎTE. POKUD JE AKUMULÁTOR NAINSTALOVÁN VE VOZIDLE. JISKŘENÍ V BLÍZKOSTI AKUMULÁTORU MŮŽE ZPŮSOBIT VÝBUCH. KE SNÍŽENÍ RIZIKA VZNIKU JISKER:

1. Kabely stejnosměrného a střídavého proudu umístěte tak, aby nemohly být poškozeny dveřmi, maskou motoru nebo pohyblivými díly motoru.

2. Dávejte pozor na lopatky ventilátoru, řemen, řemenice a jiné díly, které by mohly způsobit úraz.

3. Zkontrolujte póly akumulátoru. KLADNÝ pól (POS, P, +) má obvykle větší průměr než ZÁPORNÝ pól (NEG, N, -)

4. Zkontrolujte, kterýž pólů je uzemněn (připojen) na karoserii. Pokud je to záporný pól (jako u většiny vozidel), postupujte podle bodu „e". Pokud je na karoserii napojen kladný pól, postupujte podle bodu „f.

5. Ů vozidel, v nichž je uzemněn záporný pól, připojte KLADNOU (ČERVENOU) svorku nabíječky na KLADNÝ pól (POS, P, +) akumulátoru. ZÁPORNOU (ČERNOU) svorku připojte na blok motoru nebo karoserii, v určité vzdálenosti od akumulátoru. Svorku nikdy nepřipojujte na karburátor, palivové potrubí ani plechové elementy karosérie. Nejlépe ji připojte na pevné, kovové elementy konstrukce nebo bloku motoru.

6. U vozidel, v nichž je uzemněn kladný pól, připojte ZÁPORNOU (NEG, N, -) svorku nabíječky k neuzemněnému pólu akumulátoru.

KLADNOU (ČERVENOU) svorku připojte na blok motoru nebo karoserii, v určité vzdálenosti od akumulátoru. Svorku nikdy nepřipojujte na karburátor, palivové potrubí ani plechové elementy karosérie. Nejlépe ji připojte na pevné, kovové elementy konstrukce nebo bloku motoru.

7. Při odpojování nabíječky přepněte vypínač do polohy vypnuto. Poté odpojte napájecí kabel, odpojte svorku od karoserie vozidla a poté svorku z pólu akumulátoru.

8. Délka nabíjení je uvedena v návodu k obsluze.

NÁSLEDUJÍCÍ ÚKONY PROVEĎTE. POKUD JE AKUMULÁTOR MIMO VOZIDLO. JISKŘENÍ V BLÍZKOSTI AKUMULÁTORU MŮŽE ZPŮSOBIT VÝBUCH. KE SNÍŽENÍ RIZIKA VZNIKU JISKER:

a. Zkontrolujte póly akumulátoru. KLADNÝ pól (POS, P, +) má obvykle větší průměr než ZÁPORNÝ pól (NEG, N, -).

b. KLADNOU (ČERVENOU) svorku nabíječky připojte na KLADNÝ pól (POS, P, +) akumulátoru.

c. Vzdalte se od akumulátoru a také odsuňte konec spojeného kabelu co nejdál od akumulátoru - poté připojte ZÁPORNOU (ČERNOU) svorku nabíječky ke konci kabelu.

d. Při posledním zapojování se nedívejte přímo na akumulátor.

e. Kabely odpojujte od akumulátoru v opačném pořadí, než jste je připojovali. Při odpojování prvního kabelu stůjte vždy co nejdál od akumulátoru.

f. Mořské (lodní) akumulátory vždy demontujte a dobíjejte na souši. K dobíjení na lodi je potřeba speciální vybavení určené k dobíjení akumulátorů na moři.

POKYNY K ZAPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU

Zástrčku zapojte do správně nainstalované elektrické zásuvky, která splňuje všechny požadavky místních předpisů.

POZOR: Neprovádějte svépomocí žádné úpravy zástrčky nebo napájecího kabelu – pokud

zástrčka nepasuje do zásuvky, je nutné, aby správný model zásuvky nainstaloval kvalifikovaný elektrikář. Při nesprávném zapojení hrozí úraz. DÉLKA DOBÍJENÍ

Následující informace vám pomohu určit délku dobíjení po úplné nabití.

f. Zkontrolujte stav nabití akumulátoru pomocí aerometru nebo elektronického testeru procentního stavu nabití.

f. Zjistěte kapacitu akumulátoru v ampérhodinách nebo rezervu jeho kapacity. Pokud tety informace nejsou uvedeny na akumulátoru, obratte se na místního prodejce. Tyto parametry budou stačit k určení délky dobíjení akumulátoru.

f. Kapacitu akumulátoru, stav nabití a dobíjecí napětí nastavte podle následujícího vzorce:

Kapacita akumulátoru v Ah x Procenta do nabití x g hodiny nabíjení Nastavení napětí nabíječky

POZOR: Délka nabíjení je pouze odhadované a může se lišit v závislosti na konkrétním akumulátoru. Vždy se řiďte návodem k dobíjení od výrobce akumulátoru.

NABÍJENÍ

POZOR: Před použitím nabíječky si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození akumulátoru, riziku úrazu nebo smrti. Připojte nabíječku k akumulátoru podle návodu. Zapojte nabíječku do AC zásuvky. ■Zvolte požadovaný režim dobíjení akumulátoru.

■Pokud nabíječka nedetekuje správně připojený akumulátor, rozsvítí se LED kontrolka obrácené polarity a na LCD displeji je zobrazen chybový kód, dokud nebude akumulátor připojen správně. Přístroj nezačne nabíjet, dokud je zobrazen chybový kód a svítí kontrolka obrácené polarity. Po zahájení dobíjení se na LCD displeji zobrazí ikona nabíjení akumulátoru. Po ukončení nabíjení nejprve odpojte nabíječku od napájení střídavým proudem a poté od-pojte akumulátor od nabíječky.

AUTOMATICKÁ ZMĚNA REŽIMU NABÍJENÍ

f. etapa - Diagnostika: Provedení analýzy, zdaje možné akumulátor začít dobíjet. To umožní předejít nabíjení vadného akumulátoru.

f. etapa - Odsíření: Nabíječka může zregenerovat i ten nejvíce vybitý akumulátor při napětí do min. 1,5±0,5V.

f. etapa - Vstupní nabíjení: Pokud je napětí akumulátoru pod 12 V, nabíječka dobíjí pomocí proudu nízké intenzity, aby lépe chránila akumulátor.

f. etapa - Mírný rozběh: Postupné nabíjení až po dosažení maximálního proudu bez prudkých skoků.

5. etapa - CC1 ,CC2,CC3 (Stejnosměrný proud): Rychlá změna rychlosti, změna napětí podle stavu akumulátoru má pozitivní vliv na životnost baterie; 6. etapa - CV (Stálé napětí): Akumulátor je nabíjen téměř do plna a poté dobíjen na 14,6V DC;

f. etapa - Odpočinek: Nabíječka po úplném nabití akumulátoru odpojí napájení, což šetří energii.

f. etapa - Obnovení: Pokud po úplném nabití napětí akumulátoru poklesne na 12,8 V během 2 minut, nabíječka to automaticky detekuje.

f. etapa - Návrat: Nabíječka automaticky detekuje plné nabití akumulátoru. Při poklesu pod 12,8V DC přístroj realizuje znovu předchozí etapy 4 až 7.

DOPLŇKOVÉ FUNKCE

OCHRANA PROTI OBRÁCENÉ POLARITĚ

LED kontrolka signalizující OBRÁCENOU POLARITU se rozsvítí a zablokuje proudění energie na výstupní vodiče, pokud je detekováno opačné zapojení pólů.

OCHRANA PROTI ZKRATU

Tato ochrana se zapne, když nabíječka detekuje na svorkách méně než 0,5 V - v tomto případě se zablokuje přívod energie na výstupní vodiče. Viz chybový kód „Er1" v kapitole CHYBOVÉ KÓDY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

Ochrana se zapíná, pokud se nastavené dobíjecí napětí liší od detekovaného parametru. Viz chybový kód "Er1" v kapitole CHYBOVÉ KÓDY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ.

FUNKCE DIAGNOSTIKY AKUMULÁTORU

Nabíječka neustále monitoruje stav akumulátoru a může nahlásit chybu dobíjení v podobě chybového kódu. Viz chybové kódy "Er1" a „Er2" v kapitole CHYBOVÉ KÓDY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ. Důvody výše uvedených chyb: napětí akumulátoru během nabíjení neroste (svědčí o zkratu článku) neboje překročena maximální doba nabíjení apod.

FUNKCE OBNOVENÍ FUNKČNOSTI AKUMULÁTORU

V případě hlubokého vybití akumulátoru se může objevit zasíření, v jehož důsledku články nebudou schopny přijmout elektrický náboj. Funkce obnovení funkčnosti umožňuje zastavit proces zasíření a obnovit schopnost dobíjet články. Pokud nabíječka detekuje zasíření, je automaticky spuštěna funkce obnovení funkčnosti. Pokud celý proces skončí úspěšně, je zahájeno obvyklé nabíjení akumulátoru. Pokud proces skončí neúspěšně, postupujte podle chybového kódu „Er2" v kapitole CHYBOVÉ KÓDYA JEJICH ODTRAŇOVÁNÍ.

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Je-li detekováno přehřátí, nabíječka sníží dobíjecí proud nebo může i vypnout. Po vychladnutí automaticky obnoví provoz. Viz chybový kód "Er3" v kapitole CHYBOVÉ KÓDY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ.

FUNKCE PAMĚTI PRACOVNÍHO REŽIMU

Mikroprocesor uvnitř nabíječky je vybaven funkcí paměti nastavení, což znamená, že nabíječka se spustí v posledním nastaveném režimu nabíjení. Díky tomu se uživatel nemusí bát, že zapomene naposled použité parametry. Funkce paměti také výrazně zkracuje dobu přípravy na dobíjení.

Nabíječka akumulátorů je odolné proti vodě (IP 65). První číslice 6 znamená ochranu před přístupem k nebezpečným částem pomocí drátu a ochranu proti prachu. Druhá číslice 5 znamená ochranu proti tryskající vodě (12,5 l/min) stříkanou na kryt pod libovolným úhlem.

 

CHYBOVÉ KÓDY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

Kód Stav Možná příčina Řešení

 Napětí akumulátoru bylo před nabíjením menší než 0,5 V. Vadný akumulátor Vyměňte akumulátor za nový

Er1 Nelze začít dobíjet Svorky akumulátoru nejsou zapojeny nebo jsou vzájemně propojeny Zapojte akumulátor ještě jednou

 Napětí akumulátoru je jiné než nastavené na nabíječce Zkontrolujte správnost nastavení.

 Napětí akumulátoru bylo před nabíjením 0,5 V -1,5 V. Vadný akumulátor Vyměňte akumulátor za nový

 Napětí akumulátoru je po 4 minutách nabíjení menší než 11 V. Akumulátor není plně nabitý po 24 hodinách Vadný akumulátor Vyměňte akumulátor za nový

Er2 Akumulátor může být připojen k zátěži. Odpojte zatížení a nabijte jej ještě jednou. Příliš nízký dobíjecí proud. Zvolte vyšší proud.

 Napětí akumulátoru je po 2 minutách po úplném nabití menší než 12 V- Akumulátor je příliš za- sířený k tomu, aby bylo možné obnovit Výměňte akumulátor.

Er3 Příliš vysoká teplota okolí Příliš vysoká okolní teplota. Zajistěte správné větrání. Nabíječka při ochlazení obnoví

 

 

NÁVOD K ÚDRŽBĚ

Nabíječka vyžaduje pouze minimální údržbu. Stejně jako v případě jiných přístrojů či nástrojů stačí, abyste se řídili zdravým rozumem, a přístroj vám bude dlouho sloužit. PŘED JAKOUKOLI ÚDRŽBOU NEBO ČIŠTĚNÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE NABÍJEČKA ODPOJENA OD ZDROJE NAPĚTÍ.

b. Skladujte na suchém a čistém místě.

c. Pokud nabíječku nepoužíváte, smotejte kabely.

d. Kryt a kabely utřete mírně vlhkým hadříkem.

e. Rez ze svorek odstraňujte pomocí roztoku vody s jedlou sodou.

f. Pravidelně kontrolujte stav kabelů, věnujte pozornost prasklinám a jiným stopám poškození. V případě nutnosti kabely vyměňte.

g. UPOZORNĚNÍ: Veškeré jiné servisní činnosti smí provádět pouze kvalifikované osoby.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model HFGC4DVL (010303)

Vstupní parametry 220 - 240V AC 50/60Hz 0,8A

Výstupní parametry 6/12V DC max 2A

12V DC max 4A 


Další produkty ve stejné kategorii (11)